บทความเดือน November, 2014

หลักเบื้องต้นในการอ่านพระคัมภีร์ (ตอน 2)

หลักการในการอ่านพระคัมภีร์นั้นก็ง่ายๆ อันดับแรกก็คือการที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของพระธรรมตอนนั้นๆว่าหมายถึงอะไรในปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังต้องดูสถานการณ์แวดล้อมต่างๆด้วย อย่างในพระธรรม 1 ทิโมธี 5:23 ที่อาจารย์เปาโลบอกกับทิโมธีว่า “อย่าดื่มแต่น้ำอีกต่อไป แต่จงใช้เหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อย…” ถ้าหากเราไม่ดูสภาพแวดล้อมและตีความตามตัวอักษร อาจจะทำให้เราเข้าใจความหมายของพระธรรมตอนนี้คลาดเคลื่อนไปก็เป็นได้ อันดับต่อมาก็คือการนำพระคำข้อนั้นมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
(more…)